Dịch vụ thiết kế hệ thống PCCC

Điều kiện an toàn trong phòng cháy chữa cháy

Điều kiện an toàn trong phòng cháy chữa cháy

Điều kiện an toàn trong phòng cháy chữa cháy

ĐIỀU KIỆN AN TOÀN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI CƠ SỞ

(Điều 9 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP)

1. Cơ sở được bố trí trên một phạm vi nhất …

Thủ tục cấp giấy thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy

Thủ tục cấp giấy thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy

Thủ tục cấp giấy thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy

Dự án quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị các loại; dự án quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo khu dân cư, đặc khu kinh

Thi công lắp đặt phòng cháy chữa cháy

Thi công lắp đặt pccc

Thi công lắp đặt phòng cháy chữa cháy

Việc thi công PCCC cần phải thực hiện chặt chẽ và nghiêm ngặt theo từng công việc, có hệ thống để đảm bảo chất lượng cho công trình khi hoàn thành.

Thi …